Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Działalność

Skyhelp Sp. z o.o. Z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zarejestrowany pod numerem KRS 0000762428, NIP: 7831794383, REGON: 38203521200000 świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od przewoźników lotniczych, których podstawą stanowi Rozporządzenie WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.

§ 2
Definicje

Znaczenie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie klienta wyrażające chęć skorzystania z usług SkyHelp Sp. z o.o. zawierające opis,
 2. Klient – osoba korzystająca z usług SkyHelp Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami regulaminu,
 3. Umowa cesji – porozumienie zawierane przez SkyHelp Sp. z o.o. z Klientem, na którego podstawie Klient jako cedent przenosi na SkyHelp Sp. z o.o. całość wierzytelności związanych ze zgłoszonym roszczeniem,
 4. Usługi – czynności podejmowane przez SkyHelp Sp. z o.o. określone w § 3 i §4 regulaminu,
 5. Zobowiązany – podmiot, który w oparciu o umowę przewozu lotniczego zawartą z Klientem ponosi odpowiedzialność za opóźniony lot, odwołany lot, odmowę przyjęcia na pokład bądź inne straty poniesione przez Klienta, a wynikłe z naruszenia warunków umowy przewozu lotniczego jak i innych ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§ 3.
Zakres usług

Zakres pomocy świadczonej przez SkyHelp Sp. z o.o. obejmuje:

 1. analizę stanu sprawy w oparciu o przesłaną dokumentację,
 2. przesłanie klientowi informacji czy podejmuje się prowadzenia sprawy,
 3. podpisanie umowy cesji,
 4. sporządzenie zgłoszenia o odszkodowanie i przesłanie go do właściwych linii lotniczych,
 5. prowadzenie sprawy do czasu wydania przez linie lotnicze ostatecznej decyzji o wysokości przyznanego odszkodowania bądź o odmowie uznania roszczenia,
 6. wystąpienie ze stosownym powództwem na drogę postępowania sądowego w przypadku odmowy uznania przez linie lotnicze zgłoszonego roszczenia bądź zaniżenia przyznanego odszkodowania,
 7. przesyłanie informacji o przebiegu prowadzonej sprawy,
 8. końcowe rozliczenie w oparciu o warunki przedstawione w umowy cesji.

§ 4.
Usługa - zwrot kosztów biletu za odwołany lot z powodu obostrzeń dot. przemieszania się w dobie pandemii koronawirusa - COVID-19

 1. Aby zgłosić to roszczenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny pod adresem: https://lp.skyhelp.pl/covid-19. Formularz wymaga podania danych osobowych oraz kontaktowych.
 2. Skyhelp dokonuje weryfikacji wniosku pod względem zasadności.
 3. Za działania na rzecz Klienta mające na celu uzyskanie zwrotu za opłacony bilet za lot, który się nie odbył z powodu obostrzeń dot. przemieszczenia się w dobie pandemii koronawirusa - COVID-19 Skyhelp pobiera prowizję w wysokości 15% kwoty zgłaszanego biletu lotniczego.
 4. Skyhelp dokona wszelkich starań aby wyegzekwować zwrot za bilet dla klienta, który uzupełnił wniosek wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do wykonania usługi.
 5. Skyhelp wyznacza czas na realizację usługi - 60 dni od momentu otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów od klienta.
 6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy wykonywania usług przez Skyhelp sp z o.o. w ciągu 3 dni od jej zawarcia. Rezygnacja z usługi powinna zostać zgłoszona e-mailowo na adres: info@skyhelp.pl wraz z podaniem numeru referencyjnego sprawy.
 7. Klient ma prawo do reklamacji usługi w przypadku zaniechania działań prowadzących do pozytywnego wyniku sprawy ze strony Usługodawcy. Reklamacja powinna być kierowana na adres: info@skyhelp.pl wraz z podaniem numeru referencyjnego zamówienia.

§ 5.
Zgłoszenie sprawy

 1. Zgłoszenie sprawy następuje przez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na serwer SkyHelp Sp. z o.o.
 2. W Formularzu zgłoszeniowym Klient zobowiązany jest podać wszelkie informacje dotyczące zgłaszanego roszczenia oraz załączyć w formie skanu posiadaną dokumentację.
 3. Przesyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że przesłał całość informacji i dokumentów dotyczących zgłaszanego roszczenia, wyraża zgodę na zawarcie Umowy cesji roszczeń i gwarantuje, że jest uprawniony do zawarcia Umowy cesji zgłoszonych roszczeń lub posiada umocowanie osoby trzeciej do jej reprezentowania.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta niepełnych, błędnych jak i nieprawdziwych informacji Klient będzie ponosił wobec SkyHelp Sp. z o.o. odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Z usług oferowanych przez SkyHelp. Sp. z o.o. korzystać mogą jedynie Klienci którzy ukończyli 18 rok życia.
 6. Przesłanie do SkyHelp. Sp. z o.o. Formularza zgłoszeniowego jak i wstępna weryfikacji sprawy jest bezpłatna.
 7. Wypełniając i przesyłając do SkyHelp Sp. z o.o. Formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, a ponadto że w pełni go rozumie i akceptuje.

§ 6.
Weryfikacja zgłoszonego roszczenia

 1. Po wstępnej analizie stanu sprawy w oparciu o przesłane w Formularzu zgłoszeniowym informacje jak i dokumentację Klient otrzyma informację czy SkyHelp Sp. z o.o. jest zainteresowany zawarciem umowy cesji zgłoszonych przez Klienta roszczeń.
 2. Pozytywna weryfikacja zgłoszonego roszczenia będzie oznaczała, że SkyHelp Sp. z o.o. jest zainteresowana podpisaniem z Klientem Umowy cesji wierzytelności, natomiast negatywna weryfikacja zgłoszonego roszczenia będzie oznaczała, że SkyHelp Sp. z o.o. nie widzi możliwości zawarcia z Klientem Umowy cesji zgłoszonych wierzytelności. Przy czym SkyHelp Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonego roszczenia bez podania powodu.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji roszczeń wraz z informacją wskazaną w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu Klient otrzyma ofertę zawarcia Umowy cesji wraz z jej warunkami.
 4. Umowę cesji uważa się za zawartą, jeżeli Klient w dniu otrzymania oferty zawarcia Umowy cesji wraz z jej warunkami zaakceptuje je poprzez złożenie podpisu online na stronie skyhelp.pl

§ 7.
Zawarcie umowy

 1. Przez podpisanie umowy cesji roszczeń Klient przenosi na SkyHelp Sp. z o.o. wszelkie wierzytelności przysługujące mu bądź reprezentowanej przez niego osobie trzeciej z tytułu zgłoszonego roszczenia. Szczegółowe warunki Umowy cesji w każdym przypadku będą zawarte w samej umowie.
 2. SkyHelp Sp. z o.o. w oparciu o zawartą umowę cesji zobowiązuje się we własnym imieniu podjąć wszelkie działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wierzytelności.
 3. SkyHelp Sp. z o.o. zobowiązuje się do prowadzenia sprawy w sposób rzetelny i profesjonalny, podejmując przy tym działania mające na celu uzyskanie należnego odszkodowania zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.
 4. Wszelkie decyzje dotyczące zasadności podejmowanych działań jak i kierowania sprawy do postępowania sądowego SkyHelp Sp. z o.o. podejmuje samodzielnie bez konsultacji z Klientem.
 5. Po zakończeniu etapu przedsądowego dochodzenia roszczeń SkyHelp Sp. z o.o. przedstawi Klientowi informację czy i w jakiej kwocie odszkodowanie zostało wypłacone przez Zobowiązanego oraz ewentualnie czy sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§ 8.
Oświadczenia Klienta

 1. Klient oświadcza, że zgłoszone przez niego roszczenie jest w pełni wymagalne oraz nigdy nie były zawierane inne umowy dotyczące przedmiotowego roszczenia, a ponadto nigdy nie składał oświadczenia o zrzeknięciu się tego roszczenia.
 2. Klient oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy cesji nie będzie zawierał innych umów, których przedmiotem miałoby być roszczenie objęte umową cesji zawartą ze Sky Help Sp. z o.o.

§ 9.
Rozliczenia

 1. Wysłanie Formularza i złożenie roszczenia jest całkowicie bezpłatne.
 2. SkyHelp Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% brutto (słownie: piętnaście procent brutto), licząc od wartości uzyskanych dla Klienta świadczeń.
 3. Po wypłaceniu przez Zobowiązanego odszkodowania SkyHelp Sp. z o.o. zobowiązuje się rozliczyć z Klientem po uprzednim potrąceniu należnego wynagrodzenia w terminie 20 dni roboczych od jego otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Umowie Cesji. Wszystkie koszty przelewu pokrywa Klient.
 4. W przypadku spełnienia świadczenia przez Zobowiązanego w walucie obcej (innej niż złoty polski), Klientowi będzie przysługiwać świadczenie w polskich złotych przeliczone w oparciu o średni kurs NBP dla waluty, w której zostało spełnione świadczenie przez Zobowiązanego, z dnia roboczego poprzedzającego otrzymanie świadczenia.
 5. W przypadku otrzymania zwrotu kosztów biletu przez Klienta bezpośrednio od Zobowiązanego, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym SkyHelp Sp. z o.o. i zapłacenia opłaty za usługę w wysokości 15% brutto otrzymanej kwoty zwrotu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania odszkodowania.
 6. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową wszelkie koszty prowadzenia sprawy, aż do momentu jej zakończenia ponosi SkyHelp Sp. z o.o. Po pozytywnym zakończeniu sprawy SkyHelp Sp. z o.o. z uzyskanych kwot w postępowaniu sądowym rozlicza poniesione przez siebie koszty, a następnie odlicza należna prowizję zgodnie z pkt. 2 niniejszego paragrafu, a różnicę przesyła Klientowi zgodnie z regulaminem. SkyHelp Sp. z o.o. na własne ryzyko ponosi koszty sądowe prowadzonej sprawy i w przypadku przegranej nie obciąża Klienta kosztami postępowania.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Serwisie.
 2. Wszelkie spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SkyHelp Sp. z o.o.
 3. W przypadku niejasności SkyHelp Sp. z o.o. pozostaje do dyspozycji pod danymi adresowymi znajdującymi się w zakładce Kontakt.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Cesji.